Gods koninkrijk: bouw je mee? 

 

Nieuw Leven groeit! Nieuw Leven bloeit! NLM wil zichtbaar, betrokken en vol liefde zijn voor Maastricht en omgeving. We willen Gods liefde en licht zien doorbreken in de harten van mensen. Levens worden veranderd door een ontmoeting met de hemelse Vader. 

Opbouw NLM

Als kerk bevinden we ons momenteel in een groeiseizoen. Steeds meer mensen, op zoek naar de liefde van God, vinden hun weg naar Nieuw Leven. God wil door ons heen Zijn liefde aan hen tonen! Nieuw Leven is een plek waar we samen God ontmoeten. Ontmoetingen met God doen levens (opnieuw) bloeien!

Het creëren van een plek, een tijd van ontmoeting vergt voorbereiding en inzet. Als Nieuw Leven, als kerk, willen we dit met elkaar doen. Romeinen 12 stelt dat ieder voor zich een deel  is van één lichaam in Jezus. We zijn onafscheidelijk en kunnen niet zonder elkaar functioneren. Door elkaar te dienen, dienen we het Lichaam, Jezus Christus. Maar waarom zouden we dienen en hoe doen we dat

De belangrijkste reden waarom we zouden dienen is Jezus zelf. Hij is de grootste dienaar. Hij kwam naar de aarde om te dienen en zo Zijn leven te geven als losprijs voor velen. Daarnaast lees ik in de bijbel hoe Jezus zijn dienstbaarheid liet zien in de wijze waarop Hij Zijn discipelen leidde. Hij waste de voeten van de discipelen waste! Jezus wist door Zijn dienstbaarheid bijzondere verandering te brengen in mensenlevens toen en dat verlangt Hij nu nog steeds!
Hoe? Door Zijn kerk! Maar hoe kunnen wij als christenen, volgelingen van Jezus, dienstbaar zijn? Dienen is een (praktische) uitwerking van het eerste en grote gebod: heb God lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Dit geldt eveneens voor het tweede gebod dat gelijk is gesteld aan het eerste: heb je naaste lief als jezelf (Mattheus 22:37-39).

Daarbij dien je door jouw persoonlijk gaven en talenten. Je dient de ander met de genadegave die je van God hebt ontvangen. Jij en ik beheren de veelzijdige genade van God door deze te tonen in dienstbaarheid. In een van zijn brieven spreekt Petrus over gastvrij zijn en niet zonder reden: ik ben van mening dat in gastvrijheid veel uitingen van praktisch dienstbetoon samenkomen. Gastvrijheid binnen NLM is meer dan een kop koffie of een hartelijk ontvangst aan de deur. Door gastvrijheid voelen mensen zich thuis, vrij om zichzelf te zijn, en durven ze zich open te stellen voor God en Zijn liefde

Na een warm welkom in de vorm van persoonlijke begroeting en een kop koffie of thee, vindt de dienst plaats: een samenkomst waarin ruimte is voor aanbidding, onderwijs en gebed. Deze aspecten veranderen mensenlevens door ruimte te geven aan Gods liefde. De inhoud van zo’n samenkomst is niet mogelijk zonder de voorbereiding en inzet van productie- en techniekteams, stewards en BHV’ers, floormanagers en het aanbiddingsteam. Dit zijn schoolvoorbeelden van dienen door de ontvangen genadegavenDien door de kracht die God geeft en Hij zal verheerlijkt worden!

Dienstbaarheid maakt Gods liefde zichtbaar aan de mensen om je heen. Betrokkenheid begint bij je hart: wil je meebouwen aan Gods koninkrijk? Bij een bevestigend antwoord volgt actie! Verspreid Gods zegen door praktisch dienstbetoon. Samen maken we groei mogelijk!

Zegen en wees gezegend!


Thomas Bruil

Vincent Stouwe, van der, 10/06/2014